G.L.

2003, Genius Loci / 23 routes in the city of Marseilles, artist's book

Street plans and street names of cities reflect the culture in which they originated. Street names are crystallized elements of this culture. They are small monuments, carefully chosen, made by the community in honour of the ‘Genius Loci’ (read ‘personalities, events or other matters worth mentioning’).
Street names are usually entered into a register alphabetically. Such registers meet the need to localize an unknown element – a street – and subsequently retrieve it in a two-dimensional space – the street plan. In this book I have mapped out a number of routes in the city of Marseilles, my native city. Arranging the street names differently creates a different perception of the city. Each route has its own theme, such as: geometry, colours, desert, sea, animals, the four cardinal points, journey, war, overseas departments and territories, 1+1+1, punctuation, etc. The elaboration of a theme through the enumeration of street names is also a comment on the theme itself.
Each route makes palpable the richness, the absurdity and the poetry of the language in street names. ‘Impasse de l’Harmonie’, for instance, is a blind alley and ‘Frais Vallon’ is not an idyllic neighbourhood. To a certain extent, language can reconcile us with a stubborn urban reality, for ‘Frais Vallon’ turns out to be a ghetto on the outskirts of the city.

Plattegronden en straatnamen van steden weerspiegelen de cultuur waarin ze zijn ontstaan. Straatnamen zijn uitgekristalliseerde elementen van deze cultuur. Het zijn kleine monumenten, zorgvuldig gekozen, gemaakt door de gemeenschap, ter ere van de ‘Genius Loci’ ( lees ‘persoonlijkheden, evenementen of andere noemenswaardige zaken’).
Straatnamen zijn meestal op alfabetische volgorde opgenomen in een register. Een dergelijk register voorziet in de behoefte om een onbekend element – een straat – te localiseren en het vervolgens in een twee-dimensionale ruimte – de plattegrond – terug te kunnen vinden.
In dit boek heb ik een aantal routes uitgestippeld in de stad Marseille, mijn geboortestad. Door straatnamen anders te ordenen ontstaat er een andere beleving van de stad. Elke route heeft een eigen thema zoals: meetkunde, kleuren, woestijn, zee, dieren, hemel, vier windstreken, reis, oorlog, Overzeese Departementen en Gebiedsdelen, 1+1+1, interpunctie etc. De uitwerking van een thema d.m.v. een opsomming van straatnamen geeft een commentaar op het thema zelf.
Elke route maakt de rijkdom, de absurditeit en de poëzie van de taal in straatnamen voelbaar. Zo is de ’Impasse de l’Harmonie‘ een doodlopende steeg en is ’Frais Vallon‘ geen idyllische buurt. De taal kan ons enigszins verzoenen met een weerbarstige stedelijke werkelijkheid, want ‘Frais Vallon’ blijkt een getto aan de rand van de stad te zijn.